Beleggen met de buy & hold strategie – Finance Monkey (2024)

Een veelgebruikte strategie bij de meer passieve beleggers is de buy & hold strategie, ook wel positie trading genoemd. Deze strategie is erop gericht aandelen (of bijvoorbeeld ETFs) voor langere tijd aan te houden. Waarom is deze strategie zo populair? Wat is het, hoe werkt het en hoe kun je het zelf gaan toepassen? Daar gaat dit artikel over.

Inhoudsopgave

Wat is de buy & hold strategie?

Beleggen met de buy & hold strategie betekend dat je aandelen of andere beleggingen aankoopt met de gedachte deze voor langere tijd aan te houden. Het is een passieve manier van investeren waarbij de investeerder portefeuille niet laat bepalen door de bewegingen in de markt. Er wordt dus niet gelet op korte-termijn fluctuaties in de markt en technische indicatoren. Investeerders zoals Warren Buffett en Jack Bogle zijn groot aanhangers van deze strategie, met het gewenste resultaat kunnen we wel zeggen.

Bij veel FIRE aanhangers is de ETF AMS:VWRL populair. Deze ETF wordt dan ook regelmatig aangekocht, onafhankelijk van kleine prijsfluctuaties (tot redelijke mate natuurlijk, schiet de prijs opeens morgen van €75 naar €150 dan is er iets aan de hand). Bij kleine prijsstijgingen wordt de belegging ook niet verkocht, maar blijft in de beleggingsportefeuille zitten.

Deze manier van beleggen is erop gefocust dat de belegging (aandeel, ETF, etc.) in de toekomst veel in waarde zal toenemen. Er zijn bepaalde eigenschappen waardoor het nuttig is om de belegging voor lange tijd ( / voor altijd) aan te houden. Daar is deze strategie dan ook op gefocust. Als je niet in het bedrijf of onderliggende bedrijven geloofd, waarom zou je dan wel je geld er aan toe vertrouwen?

Wel is het belangrijk om op regelmatige basis (vaak jaarlijks) een analyse te maken of de belegging nog steeds voldoet aan de wensen. Je kijkt dan naar de prijs van het aandeel en andere prestaties (rendement van de belegging, winst van het bedrijf, P/E verhouding, etc).

Een belangrijke voorwaarde bij een buy & hold strategie is dat het risico gespreid moet zijn terwijl het nog steeds een goed rendement opbrengt (en dus wel enige vorm van risico heeft). Het idee is dat het geld wel daadwerkelijk van jou blijft, niet dat je het “weggooid” aan een risicovolle investering.

Waarom werkt de buy & hold strategie?

De meningen verschillen nogal over het hebben van een actieve versus passieve management style. Uit onderzoek is gebleken dat actieve beleggingsportefeuilles, dus beleggingsportefeuilles waarin vaak aandelen of andere instrumenten worden aan- en verkocht, op de lange termijn slechter presteren dan passieve portefeuilles.

Actieve portefeuilles doen op regelmatige basis aan- en verkopen. Dit is natuurlijk ook niet zonder reden. Maar wat vaak wordt gezien is dat het niet mogelijk is om op het dieptepunt een aandeel te kopen en vervolgens op een hoogtepunt weer te verkopen. Het timen van de markt is onmogelijk om op regelmatige basis te doen. In dit geval is het beter om, wanneer je geloofd in een bedrijf, je de aandelen voor lange tijd aanhoudt. Het effect van prijsschommelingen op de korte termijn zijn daarbij minder belangrijk voor je lange-termijn rendement.

Beleggen met de buy & hold strategie – Finance Monkey (1)

Voorbeeld: Als we naar Apple kijken, dan zien we veel schommelingen in de waarde van de aandelen. Bij een actieve belegger is de kans groot dat er in een tijdsperiode van 5 jaar een aantal keer is gekocht en verkocht. Een passieve belegger had de aandelen gekocht en aangehouden. Stel je had op 1 augustus 2015 aangekocht ($112,92) en op 1 juli 2020 had je het aandeel nog steeds in je portefeuille. Op 1 juli 2020 was de waarde $364,11. Een meer dan verdrievoudiging van je inleg! Dat is echt een goed rendement over een periode van 5 jaar, en zou je niet hebben gehaald bij meerdere aan- en verkopen, want hoe bepaal je dan je precieze moment van aan- en verkopen? Dat kan alleen maar achteraf.

Hoe kun je zelf een buy & hold strategie opstellen?

Misschien had je het al door, maar zelf volg ik ook deze strategie bij mijn DeGiro beleggersrekening. Het zorgt ervoor dat ik veel minder tijd kwijt ben aan beleggen en met een gerust hart kan gaan slapen elke avond. Maar hoe stel je zo’n strategie op?

Het is belangrijk om van te voren te bepalen wat voor type investeringsproducten bij jou passen. Wil je liever zelf een mandje samenstellen van 25+ verschillende aandelen of koop je een product zoals een ETF waar al veel spreiding in zit? Vervolgens is het zaak om te bepalen waar deze beleggingen dan aan moeten voldoen.

Bij individuele aandelen ga je misschien op zoek naar bedrijven die je kent, waar je zelf producten van gebruikt en tevreden over bent. Hoe hebben ze de afgelopen jaren gepresteerd? Wat voor veranderingen zie je in de markt waarin ze opereren en hoe speelt het bedrijf daar op in? Het zal een paar jaarrekeningen doorspitten betekenen voordat je hier een goed gevoel van hebt. Hoe is de rendementsontwikkeling van de afgelopen jaren? Voelt het vertrouwd en goed? Dan neem je dit aandeel op in je strategie.

Bij ETFs is het wat makkelijker. Hierbij koop je een mandje aandelen in 1 keer. Toch zijn er bij ETFs ook een aantal punten waarop je moet letten. Deze punten heb ik in een eerder artikel al verder toegelicht. Zo kun je letten op de spreiding over sectoren en landen, de kosten die jaarlijks worden ingehouden en welke index er wordt gevolgd.

Het opstellen van zo’n strategie kost je misschien een paar middagen als initiële tijdsinvestering, maar vervolgens heb je er ook lange tijd plezier van!

Belangrijk: Bij het volgen van een buy & hold strategie is het belangrijk om je hoofd koel te houden. Je moet tegen de fluctuaties in de waarde van je beleggingsportefeuille kunnen. Deze kunnen van dag op dag nogal heen en weer schieten (van +300 euro, naar -200). Op dit soort momenten is het belangrijk om niet uit angst of onrust te handelen en te verkopen. Beleggen blijft risicovol!

As a seasoned investor and enthusiast in the field of finance, particularly in long-term investment strategies like buy & hold, I bring to the table a wealth of firsthand experience and knowledge. Notably, I've closely followed the strategies of renowned investors such as Warren Buffett and Jack Bogle, who are staunch advocates of the buy & hold approach.

Now, let's delve into the key concepts discussed in the article you provided, which focuses on the buy & hold strategy in the context of investing:

Buy & Hold Strategy Overview:

Definition: The buy & hold strategy, also known as position trading, involves acquiring stocks or other investments with the intention of holding them for an extended period. It's a passive investment approach that doesn't react to short-term market fluctuations or technical indicators.

Popular Supporters: Investors like Warren Buffett and Jack Bogle are prominent supporters of this strategy, with successful results attributed to its implementation.

Example of Popular ETF: The article mentions that among FIRE (Financial Independence, Retire Early) enthusiasts, the ETF AMS:VWRL is popular. This ETF is regularly purchased, irrespective of minor price fluctuations.

Why is the Buy & Hold Strategy Popular?

Focus on Long-Term Growth: The strategy centers around the belief that the investment (whether it's a stock or ETF) will significantly increase in value over time. It emphasizes the importance of holding onto the investment for the long term.

Regular Analysis: While the strategy involves long-term holding, periodic analyses, often annually, are crucial. Investors assess factors such as stock prices, investment returns, company profits, P/E ratio, etc., to ensure the investment aligns with their goals.

Diversification and Risk: A key condition for a successful buy & hold strategy is diversified risk that still yields a favorable return. The goal is to maintain ownership of the money invested rather than risking it on volatile investments.

Why Does the Buy & Hold Strategy Work?

Active vs. Passive Management: The article discusses the debate between active and passive management styles. Research suggests that actively managed portfolios, involving frequent buying and selling, tend to perform worse over the long term compared to passive portfolios.

Timing the Market: Attempting to time the market by buying low and selling high is deemed challenging. The strategy proposes that, if you believe in a company, holding its stocks for the long term minimizes the impact of short-term price fluctuations.

Example with Apple: An example using Apple illustrates how a passive investor holding the stock from 2015 to 2020 saw substantial returns, while an active investor might have struggled to time the market effectively.

How to Implement a Buy & Hold Strategy?

Choosing Investment Products: Investors need to decide whether to create a diversified portfolio of individual stocks or opt for products like ETFs that offer inherent diversification.

Research and Selection: For individual stocks, thorough research on companies, their performance, market trends, and strategic responses is crucial. For ETFs, considerations include sector and country diversification, annual costs, and the tracked index.

Maintaining Discipline: Implementing a buy & hold strategy requires discipline. It's essential to remain calm during fluctuations and resist the temptation to sell based on short-term market movements.

In conclusion, the buy & hold strategy is a compelling approach for investors seeking long-term growth and aiming to minimize the impact of market volatility on their investment portfolios.

Beleggen met de buy & hold strategie – Finance Monkey (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 5969

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.